Lesing som grunnleggende ferdighet

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter sier at å kunne lese er å skape mening fra tekst. Lesing gir innsikt i andres erfaringer, meninger, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted. Det å kunne lese er en forutsetning for livslang læring, men det er også viktig for å kunne være en aktiv deltager i samfunnslivet. Lesing handler ikke bare om forståelse, men det å ha evnen til å kunne reflekter kritisk rundt det man leser, og det å kunne se sammenhenger i de ulike fagene.

Conexus Engage gir deg muligheten til å bruke ulike verktøy for å kartlegge lesing på din skole. Blant verktøyene som dere har tilgjengelig hos dere i Engage finner dere blant annet Språk 5-6 og 6-16 og Carlstens lesetester. I tillegg er det mulig å registrere og jobbe med resultater for blant annet SOL, Leselos og LUS. Bruker din skole Kartleggeren og Relemo som verktøy kan dette også innlemmes i kurset.

Sammen kan vi skreddersy et kurs som dekker deres behov. Her er noen eksempler på hva et kurs kan dekke:

  • Opplæring i ulike verktøy som for eksempel SOL og hvordan Engage kan brukes for å planlegge den videre undervisningen
  • Hvordan bruke de ulike kartleggingsverktøyene til å jobbe videre med lesing på alle trinn
  • Praktiske eksempler på bruk av digitale verktøy i Google Workspace/Microsoft 365 i leseopplæringen
  • Bruk av resultater på nasjonale prøver for videre arbeid med lesing
  • Lesestrategier i alle fag
  • Lesing som ferdighet i LK20
Kontakt oss i DigiKon AS