Vurdering og den nye læreplanen

Vurdering og den nye læreplanen

Vurdering for Læring (VFL) er et nasjonalt satsingsområde som hadde oppstart i 2010, og hensikten er å utvikle en vurderingskultur og vurderingspraksis som har læring som mål. Satsingen er bygget på erfaringer og forskning fra flere land. Vurdering for Læring handler i stor grad om å skaffe seg informasjon om elevenes faglige utvikling, og denne informasjonen brukes til å tilpasse opplæringen og fremme læringen for hver enkelt elev. 

En av de faktorene som har størst innvirkning på elevenes læring, er en god vurderingspraksis. Vurdering diskuteres noen ganger som en løsrevet enhet, men det henger i aller høyeste grad sammen med læringssyn og undervisning. Du må tenke på prinsippene rundt Vurdering for Læring når du både planlegger og gjennomfører undervisning. Tankesettet må være en del av arbeidsdagen din fra du går inn skoledøra til du synker sammen i sofaen etter å ha vurdert x antall elevbesvarelser. 

Et annet aspekt rundt vurdering er elevmedvirkning og elevens mulighet til å ta del i en vurderingspraksis.  

Elevmedvirkning kan være nyttig i vurderingsarbeidet fordi elevene lettere kan se sammenhengen mellom det de kan, og det de må jobbe videre med. I tillegg kan elevmedvirkning gi elevene økt utbytte av den tilbakemeldingen de får fra læreren, og anses også å være en viktig faktor for å fremme elevenes motivasjon for læring. 

Sammen kan vi skreddersy et kurs som dekker deres behov. Her er noen eksempler på hva et kurs kan inneholde: 

  • Hente ut kartleggingsresultater med Conexus Engage 
  • Formativ og summativ vurdering 
  • Vurdering i en digital kontekst 
  • Vurdering i LK20 
  • Elevmedvirkning 
  • Utviklingssamtalen 
  • Skole-hjem samarbeid  
Kontakt oss i DigiKon AS